Cięcia budżetowe

Na skutek pomysłów rządu, a także rosnącej inflacji oraz galopujących cen energii i paliw, w najbliższych latach Szczecin straci ponad pół miliarda zł. Już teraz w miejskiej kasie brakuje ok. 130 mln zł. Dlatego projekt przyszłorocznego budżetu zakłada zabezpieczenie podstawowych sfer funkcjonowania miasta przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków w innych dziedzinach.

Niestety nie partycypujemy w dochodach państwa. Reformy uderzają w samorządy, więc także w Szczecin. W pierwszej kolejności oszczędności zaczynamy zatem od siebie, dlatego redukujemy wydatki związane np. z delegacjami, szkoleniami czy współpracą międzynarodową i ze stowarzyszeniami.

– powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Za centralne pomysły zapłacimy lokalnie z wybranych z wybranych zadań trzeba zrezygnować. Chodzi m.in.: o:

  • zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych (ok. 580 tys. zł)
  • dodatki energetyczne (ok. 131 tys. zł),
  • rządowy Program dla rodzin wielodzietnych (102 tys. zł)
  • miejski Sylwester (200 tys. zł)

To jednak wciąż za mało, aby załatać dziurę budżetową. Dlatego konieczne jest również ograniczenie innych wydatków. To wybrane ulgi, świadczeń i zadania, które zostały ujęte w poniższym zestawieniu. 

Nazwa Projekt wstępnyRedukcja
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 13 798 194 -192 000
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa 3 630 772 -2 252 742
Morski Szczecin
Promocja miasta
Współpraca międzynarodowa
Edukacja i nauka 832 273 019 -3 090 485
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących
Prowadzenie publicznych przedszkoli
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych
Prowadzenie publicznych techników
Finanse i różne rozliczenia 11 686 131  -399 249 
Kompleksowe ubezpieczenia miasta
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych
Gospodarka komunalna 231 533 145 -2 956 559
Utrzymanie cmentarzy komunalnych
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście
Utrzymanie urządzeń komunalnych
Gospodarka mieszkaniowa 89 688 718 -2 162 476
Zarządzanie nieruchomościami – ZBiLK
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 67 755 077 -525 851
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży
Rozwój turystyki
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 63 544 049 -5 355 338
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 12 722 628 -537 389
Działalność geodezyjna i kartograficzna
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 199 833 576 -4 504 563
Bon opiekuńczo – wychowawczy
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 4 541 216 -699 695
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi
Transport i komunikacja 292 024 943 -3 450 434
Szczeciński Rower Miejski
Transport miejski – komunikacja zastępcza
Transport miejski – przewozy autobusowe
Wspieranie rozwoju gospodarczego 10 121 685 -1 013 527
Funkcjonowanie PUP – promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych
Rozwój miasta metropolitalnego
Zarządzanie strukturami samorządowymi 111 956 095 -3 873 551
Funkcjonowanie Urzędu Miasta
Obsługa administracyjna zadań Miasta
Obsługa procesu inwestycyjnego